Finn Bech

Finn Bech Christensen

På mine daglige ture med Malusen har jeg mødt mange spænden-dende hundeejere. Til dem har jeg fortalt om mine skriverier og fået gode råd. Et særligt råd bed sig fast. En lærer sagde, efter at have læst nogle af Malusen bøgerne: “Finn, du burde lave nogle spændende sprogøvelser til dine bøger! Fordi emnet Labradoren, en hund børn kan forholde sig til, vil interes-sere mange børn. Skolebøger er jo ret tris-te!” Det gjorde jeg så!

 

Det er mine personlige erfaringer med selv at tage skeen i egen hånd og gå på sprog-opdagelse i det danske sprog, der er grund-laget for MalusenLand. Som spæd blev jeg indlagt på et hospital med en livstruende meningitis og var hospitaliseret i mere end 1½ år. Den manglende kontakt til de nære familiemedlemmer og den intensive be-handling forsinkede den verbale såvel som den fysiske udvikling.

 

Jeg har fået fortalt, at jeg var uden førlig-hed indtil mit andet år og derfor hverken kunne kravle eller gå. Et mirakel indtraf i julen 1949. Der gik ild i juletræet på hospi-talet. En stor del af personalet havde travlt med at slukke ilden, mens resten koncen-trerede sig om at flytte børn. Jeg blev over-set! Men da det blev for varmt og fare-truende, rejste jeg mig op og gik selv i sik-kerhed. Fra den dag kunne jeg gå.

 

Under hospitaliseringen blev min familie i Jylland opløst på grund af min fars død i 1949, to brødre og en søster blev anbragt på børnehjem i København. Selv blev jeg efter indlæggelsen overført til et spæd-børnshjem. Først ved fire års alderen blev jeg genforenet med mine to brødre på samme børnehjem. Det var først her, min sproglige udvikling startede takket være kontakt og dialog med de 18 børn på bør-nehjemmet.

 

Legetøj var der ikke meget af på den tid og for at få tiden til at gå med noget fornuf-tigt, deltog jeg med særlig interesse i de ældre drenges lektieoverhøring. Jeg lærte hurtigt koden til at forstå det talte sprog, alfabetet og stavningen. Jeg lærte selv, at læse, forstå og skrive. Resultatet af mine “selvstudier” var så gode, at forstandein-den på børnehjemmet fandt mig skolemo-den allerede da jeg i 1952 var 6 år gammel. Det nytter, at gøre en egen indsats. Og jeg har lavet værktøjer, der gør hjælp til selv-hjælp til en morsom leg.

Finn Bech Christensen siger: For at for-blive en psykisk stærk person skal man fylde sit liv med glæde og gode oplevelser, men der kræves også, at man har selvtilliden i orden, og det får man gennem viden – og det er lige præcis hvad MalusenLand til-byder: Glæde og viden i en forenelighed.

 

MalusenLand har en mission: At oplyse børn – og skabe mulighed for at deres ver-den kommer til at stråle gennem glæde og viden. MalusenLand er et fantastisk bog-, leg- og læringskoncept, der tager udgangs-punkt i de særdeles hjerteskærende, hu-moristiske og lærerige bøger, der handler om Labradoren, hvordan den blev reddet fra udryddelse, og senere i bogserien “Eve-ntyr og Historier om Labradoren”, hvor hi-storierne er baseret på observationer fra Malusens liv, og er skrevet ud fra forfat-terens fortolkning af Malusens tankegang, når hun udforsker verden. Dette gør, at bø-gerne er utroligt humoristiske og på samme tid meget lærerige, kombineret med en god portion filosofisk og grundig forklaring på problemstillinger. Jeg vil kalde det skjult indlæring til hverdagslivet for børn.

 

Finn Bech Christensen siger: 20 % for-lader folkeskolen uden at kunne læse og skrive. Det er ikke folkeskolens problem ale-ne. Det er et problem, vi alle har et medan-svar for at løse.

 

Løsningen ligger i barnet selv. Den medfødte lyst til, at skabe og lære! Vores indlæringsmateriale kan aktivere børn gen-nem hjælp til selvhjælp! På en sjov og spændende måde.

 

Ideen med Malusen: Er at fortælle og læ-re børn, hvor vigtigt det er for dem, at lære at leve i “flokke” og hurtigt opfatte “flok-kens” verbale og nonverbale adfærd, alle-rede fra de er små, akkurat lige som hun-den Malusen som er hele omdrejnings-punktet for bøgerne. Det er gennem vores bøger, at børnene vil blive beriget med denne forståelse på en legende let måde.

 

I dag har børn legetøj og fritidsinteresser som aldrig set før. Det går måske lidt ud over noget af det væsentligste i opvæksten, nemlig at lære sit modersmål og at omgås socialt i det virkelige liv. Med det som baggrund, har det givet mig ideen til her, at skabe mulighed for at forene leg og ind-læring, samt skabe et univers for børn, hvor sproget er det centrale element: I MalusenLand foregår sprogindlæring og andre faggrupper gennem leg og sjove konkurrencer, og her bliver det spændende for børn at gå på oplevelser og suge til sig.

Med venlig hilsen malusen

© Finn Bech Christensen - Publishing MalusenLand - Lyngbyvej 32 E -
DK-2100 Copenhagen, Denmark. Cvr. No. 33086571 - www.malusen.com